Llyfr Lloffion

Tipyn bach o bob dim.

Rhyw lun o gofnod

'Dwi newydd llwytho fy lluniau o'r gwyliau yn Llydaw a Chernyw i fy nghyfrif Flickr. Ewch i gael sbec arnyn nhw!

Heblaw am hynny, sna'm lot 'di digwydd fan hyn. Mae'r gwaith yn y cyngor yn symud yn ei flaen yn iawn, er 'dwi'n gobeithio i'r nefoedd y daw fy mhaced pae cyntaf mewn pryd i'r 'steddfod yr wythnos nesaf. Os eith popeth fel y bwriedir, mae'n debyg fydda'i lawr yng nghyffuniau dinas y 'Jacks' o nos Iau ymlaen. Ella na fydd hi'n wythnos gyfan i mi eleni ond o leia' mi ga'i gyfle i ddweud "been there done that", ac os fydd y cashflow yn caniatau, ella mi wnai brynu'r crys t yn ogystal.

Byd y Brython

Helo ddarllenwyr y blog hwn,

Mae hi wedi bod yn dair wythnos eitha' prysur i mi yn ddiweddar, ar dramp drwy wledydd Frythonaidd (h.y. p-celtaidd) y byd Celtaidd.

LLYDAW

I ddechrau, es i efo fy nheulu ar wyliau i Lydaw (eto!) yna i Gernyw (am y tro cyntaf go-iawn). 'Doedd y tywydd y tro hwn yn Armorica ddim mor ddibynadwy â'r gwyliau blaenorol yno. Eto i gyd, daw llawer o uchafbwyntiau i'r cof sydd werth eu nodi.
  • Treulion ni noswaith ar ddechrau'r wythnos mewn fest noz awyr agored yn Penquesten, pentref bach yn ymyl y gîte gwledig yn Kergo lle 'roeddwn i a'r teulu yn aros. Ac er gwaetha'r hyn a glywir yn aml am dranc yr iaith Lydaweg, 'roedd y noson yn enghraifft da o'r adferiad sylweddol sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf yn niwylliant traddodiadol/gwerin Llydaw. Daeth canoedd o bobl i'r lle, o'r gymuned a thu hwnt, gyda pawb i weld yn mwynhau eu hunain yn y "dawnsio cylch" sydd mor nodweddiadol o'r fest noz.
  • Buom hefyd am ail ymweliad â Belle-Ile en Mer, yr ynys fwyaf oddi ar arfordir deheuol Llydaw. Y tro hwn cawsom gyfle i ymweld ag arfordir gwyllt ochr deheuol yr ynys - son am le garw. Ddaru ni hyd yn oed hwylio i'r ynys ar long o'r enw "Bangor", a enwyd ar ôl un o gymunedau'r ynys mae'n debyg, nid ein Bangor enwog ni yng Nghymru!
  • Cyn gadael am Gernyw, aethom am ymweliad â gefeilldref Caernarfon, sef Landerne/Landerneau, yng ngogledd orllewin y wlad. Digwydd bod, roedd yna wyl/gorymdaith Lydewig mawr ar y diwrnod pan wnaethon ni ymweld â'r dref. Gyda phob o bob oedran yn gorymdeithio mewn gwisg draddodiadol i gyfeiliant y pibau a'r drymiau, ddaru'r ymweliad â'r dref roi cyfle diguro arall inni brofi y diwylliant a'r craic Llydewig yn y cnawd.
CERNYW

Yn dilyn croesiad uffernol o stormys dros y Sianel, ddaru ni gyraedd Plymouth mewn un darn (wel, rhai ohonon ni o leiaf!) cyn neidio dros y Tamar i Gernyw, heb gwsg ac heb glem am lle i fynd i weld. Diolch byth, ges i gyfle i gysgu am y p'nawn yn B&B y rhieni cyn mynd a'r bagiau i fy ngwesty bach i am y tridiau hwnnw - sef Hostel Ieuenctid Boswinger, ger Gorran Haven. Hwn oedd y tro cyntaf i mi aros yn un o hosteli ieunctid yr YHA, ac ar yr ôl yr ansicrwydd cychwynnol mi ddois i fwynhau'r profiad. Fyddai'n sicr o ystyried aros mewn un eto yn y dyfodol.

Beth, felly, oedd uchafbwyntiau Cernyw? Heb os, 'roedd ymweld â'r Eden Project yn syniad da. Da hefyd oedd profi coginio safonol ochr yma i'r Sianel am newid - o bastai Cernywaidd go-iawn a wnaed yng nghysgod St Michael's Mount (ac nid y sothach Ginsters 'na), i oen ac eidion lleol ym mhrydau bar y tafarndai cyfagos, o leia wnes i ddim llwgu tra yn Kernow! Isafbwynt y daith i Gernyw oedd ymweld â Land's End, lle'r oedd y tywydd yn wynt a glaw i gyd heb ronyn o welededd, tra bo popeth yn y lle yn "First and Last Shop", "First and Last Pub", "First and Last Lighthouse" ac ati. Addas iawn, gan mai'r diwrnod hwnnw fyddai'r "first and last" tro i mi fynd i Land's End mae'n debyg!

CYMRU (CAERDYDD)

Ar ôl darfod y gwyliau yng Nghernyw, aethon ni gyd yn ôl i Gymru. Tra aeth fy rhieni yn syth am adref yn y gogledd, mi benderfynais i aros am gwpl o ddiwrnodiau gyda ffrindiau yng Nghaerdydd. Diolch mawr i Ifan, GDG, Alun, Poj a Mei am y llety a chroeso! Roeddwn i wedi derbyn gwahoddiad drwy'r testun tra yng Nghernyw i ddod i noson lawnsio nofel gynta' Catrin Dafydd yn siop lyfrau Caban ym Mhontcanna - wele'r llyfr. Gan bod Caerdydd tua hanner ffordd ar fy nhaith, pwy oeddwn i i wrthod? Er hynny, heb imi wybod yn wreiddiol, y mae'r llyfr yn gwneud cyfres o lawnsiadau rownd y wlad ar y funud gan orffen yn fy siop Gymraeg lleol, Palas Print Caernarfon! Yntydi'r byd 'ma'n fach?

Be bynnag, treuliais gweddill fy amser yn y ddinas ymhlith pethau eraill yn mwydro dros lamb passanda a pheint ym mwyty'r Cinnamon Tree, loetran yn ddigyfeiriad o gwmpas y Bae, a mynd i farbeciw mewn gardd ty pobl diarth yn Nhreganna tra'r un pryd yn aros yn effro er mwyn dal y tren am 5yb i Fangor.

RWAN

'Dwi bellach yn ôl yn Seion eto, wedi derbyn canlyniadau fy arholiadau electives oddi ar yr LPC ers tua wythnos. Y newyddion da yw fy mod i wedi pasio Commerical Property, Private Client a Family Law, ynghyd â phopeth arall heblaw am PLP, LIT a PCFSMA. Mae hyn yn golygu bod angen imi sefyll a phasio 3 arholiad ychwanegol yn ystod mis Medi cyn imi allu pasio'r cwrs drwyddi draw. Hitia befo, 'rwyf newydd gychwyn swydd dros yr haf yng nghyngor sir Ynys Môn, sef fy nhrydydd swydd haf mewn llywodraeth leol hyd yn hyn. Byddaf yn catalogio cyfrifoldebau trwsio waliau a ffensys y cyngor, gan bori trwy ganoedd o weithredoedd o bryniadau tir y cyngor ar hyd y blynyddoedd. Mae'n waith digon llafurus sydd yn golygu canolbwyntio ar fanylion y gweithredoedd, ond credwch neu beidio, peth difyr yw dysgu am hanes gwelliannau ffyrdd ym Môn Mam Cymru! Yntydwi'n drist...

Diwedd prifysgol : dechrau bywyd go iawn!

Mae'r arholiadau wedi darfod, y cwrs wedi darfod, cyfnod o 5 mlynedd o goleg wedi darfod. Rargian, aeth petha'n gyflym do!

'Dwi nôl yn Seion am y gwyliau, yn dilyn pythefnos olaf o weithgareddau digon amrywiol yng Nghaerdydd. Gafon ni barti "housecooling" (yn hytrach na housewarming) rhwng rhif 31 a 33 ar y 9fed o'r mis, trefnwyd barbeciw a 'steddfod dafarn gan y Gym Gym yn y Mochyn Du ar nos Iau y 15fed, ges i arholiadau mewn cyfraith teulu, eiddo masnachol, PCFSMA a "private client", yna i gloi'r cyfan mi gafon ni ginio ffurfiol i'r LPC yng ngwesty'r Jury's (enw addas iawn!) echnos.

Mae'n rhyfedd meddwl sut mae pethau wedi dod at eu terfyn mor sydyn. Er, mae gen i ddigonedd o bethau i mi edrych ymlaen tuag atyn nhw yn ystod yr wythnosau nesaf:, gan gynnwys: Llydaw am wyliau o ddydd Gwener yma ymlaen, canlyniadau'r arholiadau ynghanol mis Gorffennaf, cychwyn swydd haf yn edrych trwy hen weithredoedd yng Nghyngor Sir Ynys Môn, a sortio rhywle i fyw o fis Medi ymlaen.

I'r gwir hoff Bae...

Henffych, gyd-syrffwyr y we fyd eang.

Newydd ddarfod y darlithoedd a'r gwersi yn y coleg. Cefais fy nhiwtorial olaf -mewn Eiddo Masnachol - ar b'nawn Gwener yr 2il o Fehefin, union 9 mis a diwrnod ar ôl dechrau'r cwrs nôl yn nechrau mis Medi. Mae'r amser wedi fflio mynd ers hynny, heb os. A gyda diwedd gwersi mae angen paratoi at yr arholiadau sydd ar y gorwel. Mi fydd fy un cyntaf - mewn PCFSMA* - ddydd Iau yma, sef diwrnod ar ôl i rhai o genod y ty orffen rhai nhw. Braf ar rai, de?

'Roedd hi'n ofnadwy o boeth heddiw. Siwr i chi, mae'r haf wedi hen gyraedd "Tropical South Wales". Aeth criw ohonom i lawr i'r bae i wneud y gorau o'r tywydd, gan fynd am ginio Sul yng ngardd gwrw tafarn y Packet, cyn mentro tuag at y cei am rywfaint o hufen ia o siop Cadwaladers. Tra'n sbio dros y bae tuag at y morglawdd, sylwom ar y bryniau ar y gorwel ochr draw i For Hafren. Gwlad yr Haf yn Lloegr oedd i'w weld. Yn anffodus, pan dywedwyd hyn 'roedd Ellen yn credu taw son am y bryncyn cyfagos gyferbyn â'r bae oeddan ni (Penarth, hynny yw). Roedd hi methu coelio bod arfordir Lloegr mor agos i fae Caerdydd ;-). How we laughed, chwedl y Sais!

Son am Gaerdydd, mi fydd hi'n rhyfedd gadael ar ddiwedd y mis. Fydd 'na'm rhagor o goleg, na Gym Gym, na 31-33 Stryd Thesiger i'r boi hwn. Ta waeth, heblaw am gyfnod tramor yn Llydaw yn 2003-2004 'dwi 'di bod yn y capityl siti ers 2001 ac mae angen symud ymlaen i diroedd newydd. Dim mod i'n ymadael â'r ddinas am byth cofiwch - 'dwi'n siwr o ddod yn ôl o bryd i'w gilydd fel ymwelydd ar y penwythnos. Pwy a wyr, ella mi ddychwela'i i fyw yma yn y dyfodol, sgenai'm syniad ddeud gwir.


* h.y. "Professional Conduct, Client Care and the Financial Services and Markets Act 2000". Dwn i ddim pam goblyn fysan nhw ddim yn galw'r papur yn rhywbeth symlach fel "Solicitor's Ethics", gan mai dyna beth ydi o yn y bôn.

Calan Mai, dim mwy dim llai

Wedi bod yn treulio'r gwyl banc heddiw yn adolygu'r gwaith Private Client (yn fanylach, pa fath o ymddiriedolaeth sydd orau o ran trethiant) a rhoi'r sglein ola' i gyfansoddiad drafft UMCC - Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, yn barod i'r cyfarfod cyffredinol nos Iau yma. Mae o ar wefan Maes E os ydych ag awydd ei ddarllen!

http://www.maes-e.com/viewtopic.php?p=278775#278775

Fy mhenwythnos calan Mai

Mae'n benwythnos gwyl y banc Mai, amser gwych i ymlacio ryw fymryn!

Jakokoyak ar yr allweddelli yn y Twcan

Nos Wener, es i a chriw o'r coleg draw i'r Twcan newydd ar Ffordd Casnewydd (clwb Journeys gynt) i weld fy nghefnder, Rhys "Jakokoyak" Edwards yn perfformio. Mae'r Twcan yma ddipyn yn wahanol i'r ogof gwyrdd fflashi a fu uwch ben Heol Eglwys Fair ers talwm, gyda llawer llai o ofod sefyll ac awyrgylch tebycach i far cyfandirol na chlwb nos. Yn amlwg, mae natur pensaerniol a gosodiad y lle yn cael dylanwad ar y cleientél sy'n mynychu, yr acwstics ac felly awyrgylch cyffredinol y gig. Yn hyn o beth, er cystal y perfformiad dwi'm yn meddwl taw 'r Twcan yw'r lle gorau i berfformio cerddoriaeth electronig. Gwell byddai i'r clwb drefnu cael grwp roc/acwstig i chwarae yno y tro nesaf.

Jason ar yr allweddelli yn y Mochyn Du

Bues i allan ddoe hefyd (dydd Sadwrn), i grôl Treganna y Gym Gym (sef crôl/digwyddiad olaf y Gym Gym am y flwyddyn tan yr wythnos olaf ym mis Mehefin). Fuo yna rhai allan ers tua hanner dydd, ond ymunais i â'r sbri ddipyn yn hwyrach, gan gyraedd y Kings Castle ychydig cyn chwech o'r gloch. Yn dilyn ymweliad â'r dafarn "Robins" fe lanion ni yn y Mochyn Du, gan dreulio'r rhan fwyaf o'r amser yn canu wrth y piano! Yna tua unarddeg, dyma fi'n cyraedd Clwb i weld y Genod Droog yn chwarae. Roedd gig olaf y grwp Java hefyd ar y noson, ond mi gyrhaeddais yn rhy hwyr i hyn! Ta waeth, roedd y Genod Droog yn plesio'n fawr, yn enwedig o gofio mai hwn 'di'r tro cyntaf imi weld nhw'n canu'n fyw.

Cwestiwn: Pwy sy'n ddrwg? Ateb: Genod Droog

Dyna'r oll sgena'i i ddweud am y penwythnos hyd yn hyn. Dwi'n gobeithio treulio gweddill heddiw a fory yn gwneud fawr o ddim, heblaw am ddarllen ar gyfer gwersi dydd Mawrth. Ond cyn hyn i gyd, mae angen imi fynd i'r launderette i sychu fy nillad....

Hwyl am rwan.

Dwd, Ceren a'r Adventurous Quay

Wrth sgwrsio yn y lolfa yn y ty heno, roeddan ni'n son am ein cynlluniau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf, h.y. beth fydd pawb yn gwneud a lle fyddan ni'n byw ar ôl darfod yn y coleg. O ran tai, soniodd Lowri "y Dwd" Davies bod Ceren a hithau yn bwriadu byw y cliché Caerdydd-aidd i'r eithaf, gan eu bod am rannu fflat swanc draw yn y bae ar ôl yr haf. Cyfeiriad beiddgar eu cartref newydd arfaethedig yw fflat rhif 21, Adventurous Quay (neu "adventurous ni" fel mae Lowri yn mynnu dweud !).

Chwarae teg iddyn nhw, maent wedi cynnig gwahoddiad yn barod imi ddod i noson housewarmer eu lle newydd nhw ym mis Medi. Maent hefyd yn estyn croeso i bawb sy'n nabod nhw, gan sicrhau bod criw niferus ohonoch yn dod i noson lawnsio fawreddog yr "adventurous ni".

Rwan 'dwi 'di darfod y cofnod hwn, 'dwi off i fy ngwely. Nos da. zzzzz